Εργατικά – Μισθοδοτικά

Η AMBE Tax-Accounting & Business Advisory Services AE  διαθέτει μία ομάδα από έμπειρα και καταξιωμένα στελέχη που προσφέρουν καινοτόμες λύσεις μισθοδοσίας, αμοιβών και διαχείρισης μη χρηματικών παροχών, προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε επιχείρησης.

Η AMBE Tax-Accounting & Business Advisory Services AE  διαθέτει μία ομάδα από έμπειρα και καταξιωμένα στελέχη που προσφέρουν καινοτόμες λύσεις μισθοδοσίας, αμοιβών και διαχείρισης μη χρηματικών παροχών, προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε επιχείρησης.

Η παροχή των υπηρεσιών μας σε θέματα μισθοδοσίας βασίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες:

Τήρηση μισθοδοσίας και αναφορές

 • Υπολογισμός και έλεγχος της μισθοδοσίας με ανάλυση σε μικτές αποδοχές, ασφαλιστικές κρατήσεις - εισφορές, παρακρατούμενους φόρους και λοιπές κρατήσεις
 • Εκτύπωση αποδείξεων πληρωμών και αναφορών για την πληρωμή των μισθών σε λογαριασμούς τράπεζας
 • Έκδοση λογιστικού άρθρου για τη καταχώρηση της μισθοδοσίας στα λογιστικά βιβλία
 • Εκτύπωση αναφορών (ανά Service Line, Sub Management Unit and Level)
 • Εκκαθάριση φόρου εισοδήματος εργαζομένων και προετοιμασία βεβαιώσεων αποδοχών για τη δήλωση εισοδήματός τους
 • Υπολογισμοί αποζημιώσεων απόλυσης και αναλογιστικές μελέτες για όλο το προσωπικό προς χρήση προβλέψεων
 • Υπολογισμός αποζημιώσεων σε περιπτώσεις καταγγελίας συμβάσεως ή αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης
 • Έκδοση βεβαιώσεων εργοδότη για τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και τον ΟΑΕΔ κατόπιν αιτήματος των εργαζομένων
 • Έκδοση βεβαιώσεων προϋπηρεσίας
 • Ενημέρωση σε όλα τα εργατικά θέματα σχετικά με άδειες, ασθένειες, συλλογικές και ελαστικές συμβάσεις εργασίας (part time, εκ περιτροπής, διαθεσιμότητα και λοιπές μορφές).

Σχέσεις με οργανισμούς και υπηρεσίες δημοσίου

 • Προετοιμασία και υποβολή των σχετικών καταστάσεων στον ΟΑΕΔ και την Επιθεώρηση Εργασίας σε περιπτώσεις νέων προσλήψεων ή αποχωρήσεων (σύστημα ΕΡΓΑΝΗ)
 • Απογραφή στους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς
 • Προετοιμασία και υποβολή της ετήσιας κατάστασης προσωπικού στην Επιθεώρηση Εργασίας
 • Προετοιμασία των τραπεζικών μεταφορών για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, του φόρου μισθωτών υπηρεσιών, των μισθών κλπ
 • Προετοιμασία και υποβολή της Προσωρινής Δήλωσης ΦΜΥ στην αρμόδια ΔΟΥ
 • Προετοιμασία και υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης στο ΙΚΑ (hard & soft copy) ή μέσω Internet