Ελεγκτικές υπηρεσίες

Η ελεγκτική διαδικασία και τα αποτελέσματα της είναι καθοριστικά για την εύρυθμη λειτουργία κάθε επιχείρησης. Η AMBE Tax-Accounting & Business Advisory Services AE με έμπειρα στελέχη που διαθέτουν πολύχρονη εμπειρία σε κάθε μορφή φορολογικού ελέγχου , εξασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή έκβασή του.

Η ελεγκτική διαδικασία και τα αποτελέσματα της είναι καθοριστικά για την εύρυθμη λειτουργία κάθε επιχείρησης. Η AMBE Tax-Accounting & Business Advisory Services AE με έμπειρα στελέχη που διαθέτουν πολύχρονη εμπειρία σε κάθε μορφή φορολογικού ελέγχου , εξασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή έκβασή του.

Στα πλαίσια αυτά παρέχουμε μια σειρά υπηρεσιών:

  • Προληπτικός φορολογικός έλεγχος και μελέτη φορολογικής συμμόρφωσης
  • Φορολογικοί έλεγχοι και διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων
  • Ειδικά θέματα φορολογίας φυσικών προσώπων και κατοίκων εξωτερικού
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών κατά τον φορολογικό έλεγχο
  • Φορολογικός σχεδιασμός κατοίκων εξωτερικού
  • Φορολογικός έλεγχος συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη (ενδοομιλικές συναλλαγές-transfer pricing)
  • Παροχή υπηρεσιών για τη σύνταξη και υποβολή ενδικοφανών προσφυγών ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ)