Πολιτική Ποιότητας & Ασφάλειας

Η AMBE εφαρμόζει ένα Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης που συμμορφώνεται με το πρότυπο Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 καθώς και το πρότυπο Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001, στις τελευταίες τους εκδόσεις, με πεδίο πιστοποίησης:

Παροχή λογιστικών, φορολογικών υπηρεσιών και υπηρεσιών μισθοδοσίας καθώς και οικονομοτεχνικών συμβουλών και δεσμεύεται για:

  • Την ικανοποίηση των πελατών της, μέσω της παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις τους.
  • Τη διασφάλιση του απορρήτου, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών που επεξεργάζονται, αποθηκεύονται, μεταφέρονται ηλεκτρονικά ή φυσικά μέσω του προσωπικού και των πληροφοριακών συστημάτων της εταιρείας.
  • Την έγκαιρη και ταχεία αναγνώριση και ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που σχετίζονται με παραβίαση (ή πιθανή παραβίαση) της ασφάλειας των πληροφοριών της εταιρείας.
  • Τη διασφάλιση της πολιτικής ποιότητας και ασφάλειας των πληροφοριών και των στόχων ποιότητας και ασφάλειας των πληροφοριών που έχουν θεσπιστεί και είναι συμβατοί με τη στρατηγική κατεύθυνση της εταιρείας
  • Την προστασία της επένδυσης της εταιρείας σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.
  • Την τήρηση των απαιτήσεων της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας σε θέματα διαχείρισης προσωπικών δεδομένων, απορρήτου επικοινωνιών, πνευματικών δικαιωμάτων κ.λπ., καθώς και την τήρηση της ειδικότερης νομοθεσίας στον τομέα δραστηριότητάς της
  • Τη συνεχή βελτίωση του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης,
  • Τον ορισμό των επιχειρηματικών απαιτήσεων σχετικά με την ποιότητα, την ικανοποίηση των απαιτήσεων των ενδιαφερόμενων μερών, αλλά και τη διαθεσιμότητα των πληροφοριακών συστημάτων.
  • Τον ορισμό των ενδιαφερομένων και εσωτερικών/εξωτερικών θεμάτων.
  • Τη σωστή αξιολόγηση και παρακολούθηση Κινδύνων και Ευκαιριών.

Είναι σημαντικό η ΑΜΒΕ να διαθέτει τους απαραίτητους πόρους για την υποστήριξη του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης και να παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις στο προσωπικό της σε θέματα ποιότητας και ασφάλειας πληροφοριών, αξιοποιώντας τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους.

Η ΑΜΒΕ αναγνωρίζει πλήρως τους στόχους του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης και υποστηρίζει την εφαρμογή τους.

Η Διοίκηση
Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης 01/04/2022