Φοροτεχνικές υπηρεσίες

Η AMBE Tax-Accounting & Business Advisory Services AE παρέχει συνεχή φορολογική και φοροτεχνική κάλυψη με διαρκή ενημέρωση και ανάλυση της φορολογικής νομοθεσίας από έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα συνδυαζόμενα με την μακροχρόνια εμπειρία των στελεχών της, εξασφαλίζοντας την εφαρμογή των καταλληλότερων λύσεων στα φορολογικά ζητήματα φυσικών και νομικών προσώπων.

Η AMBE Tax-Accounting & Business Advisory Services AE παρέχει συνεχή φορολογική και φοροτεχνική κάλυψη με διαρκή ενημέρωση και ανάλυση της φορολογικής νομοθεσίας από έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα συνδυαζόμενα με την μακροχρόνια εμπειρία των στελεχών της, εξασφαλίζοντας την εφαρμογή των καταλληλότερων λύσεων στα φορολογικά ζητήματα φυσικών και νομικών προσώπων.

Οι φοροτεχνικοί της εταιρείας μας παρέχουν πληροφορίες και συμβουλές, σε θέματα:

 • Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων
 • Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, Προσωπικές - Αστικές Εταιρείες, Υποκαταστήματα Αλλοδαπής κ.λ.π)
 • Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
 • Φ.Μ.Υ. και λοιπών παρακρατούμενων φόρων
 • Φόρου Ακίνητης Περιουσίας φυσικών και νομικών προσώπων (Ε9, ΕΝΦΙΑ, ΕΦΑ, κ.λ.π.)
 • Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων
 • Υπηρεσίες προς νομικά και φυσικά πρόσωπα φορολογικούς κάτοικους εξωτερικού (φορολογική εκπροσώπηση και παροχή φορολογικής έδρας)
 • Φόρου Κληρονομιών, Γονικής Παροχών, δωρεών κ.λ.π.
 • Διεκπεραίωσης φορολογικών υποθέσεων
 • Υποβολή Ενστάσεων – Προσφυγών
 • Γνωματεύσεων επί φορολογικών θεμάτων
 • Φορολογικής περαίωσης χρήσεων